Haber Detayı
14 Mayıs 2017 - Pazar 22:11 Bu haber 2625 kez okundu
 
RESMİ İLAN
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
KELKİT Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yıklaşık Mıliyet Bilgileri

İlan Süresi                                              : 21

Yasal Kapsam                                       : 13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet          : 3. adım  1.952 .189,00 - 39.362.920,00

Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet : 1.adım ...- 3.936.292,00

İş deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet         : 1 adım...- 78.725.840,00

Ortak Alımı                                             : Hayır

Sınır Değer                                            : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar

BİSİKLET PARKURU , ÇEVRE DÜZENLEME VE AYDINLATMA yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                     : 2017/234428

1-İdarenin

a) Adresi                                                       : Atatürk Mahallesi Hükümet Caddesi No:6

                                                                       29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE

b) Telefon ve faks numarası                          : 4563171009 - 4563171396

c) Elektronik Posta Adresi                            : kelkitbelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                               :1400 mt Boyundaki yol Güzergahandaki 

                                                                      Bisiklet  Parkuru  , Çevre  Düzenleme ve Aydınlat

                                                                                      ma yapım işidir.                              

                                                                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu

                                                                      Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

                                                                     içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                        : KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

c) İşe başlama tarihi                                    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5

                                                                    gün içinde  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                               : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim

                                                                    günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                        : KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Tarihi ve saati                                        : 08.06.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede Benzer İş olarak,11/06/2011 tarih ve 27961sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde” yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinden D V veya BIII Grubuna ait benzer  iş olarak değerlendirilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya işe denk sayılacak Mühendislik ve Mimarlık bölümleri, İnşaat Mühendisi ve Mimardır veya Elektrik Mühendisliği ,Elektronik Mühendisliği , veya Elektrik Elektronik Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI  adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45(Kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale Kanunun 38 nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN OLUNUR

BASIM 40

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı