İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN
Haber Detayı
13 Ağustos 2017 - Pazar 18:48 Bu haber 4118 kez okundu
 
RESMİ İLAN
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi       :7

Yasal Kapsam :13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1.adım ... - 117.120,00

Ortak Alım : Hayır

PANSİYONUMUZ İÇİN 39 KALEM KURU GIDA MESLEKİ VE TEKNİK

ANADOLU LİSESİ - KELKİT YAŞAR VE İRFANİ DOĞAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

PANSİYONUMUZ İÇİN 39 KALEM KURU GIDA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                      : 2017/406401

1-İdarenin

a) Adresi                                                         : İnönü Mahallesi Yavuz Sultan Sok No:3

                                                                        29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE

b) Telefon ve faks numarası                           : 4563172135 - 4563172134

c) Elektronik Posta Adresi                              : yilmazcakici29@hotmail.com.

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi

2-lhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                              : 39 Kalem Kuru Gıda Alımı                                                                      

                                                                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokü

                                                                      anı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yeri                                                : Yaşar ve İrfani Doğan Mesleki ve Teknik

                                                                       Anadolu Lisesi Ambarı

c) Teslim Tarihi                                             : 18.09.2017 tarihine kadar teslimat

                                                                     tamamlanacaktır.                                   

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                        : Yaşar ve İrfani Doğan Mesleki ve Teknik

                                                                   Anadolu Lisesi Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                                        : 24.08.2017-10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 1 (yüzde 1) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yaşar ve İrfani Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yaşar ve İrfani Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünde n az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN OLUNUR BASIM 79

 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı