Haber Detayı
26 Ağustos 2017 - Cumartesi 14:33 Bu haber 1651 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 21
Yasal Kapsam : 13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 234.251,00 - 1.789.213,00
Ortak Alım : Hayır

OTOBÜS ÖBEKTAŞ BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

OTOBÜS alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/430178
1-İdarenin
a) Adresi                                                         : Fatih cumhuriyet 47 29600 KELKİT/
                                                                        GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası                           : 4563274080-4563274133
c) Elektronik Posta Adresi                              : obektasbelediyesil994@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                                : 1 adet ALÇAK TABAN GİRİŞLİ, 
                                                                       ÖZÜRLÜ RAMPALI, TOPLU TAŞIMA 
                                                                       OTOBÜSÜ (oturma kapasitesi en az 25 kişi
                                                                       olan, en az 49 kişi ayakta ve 1 tekerlekli san-
                                                                        dalyeli yolcu taşıma otobüsü)
                                                                        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale                    
                                                                        dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
                                                                        ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                                  : Öbektaş Belediyesi
c) Teslim tarihi                                                : Sözleşme Tarihinden İtibaren 5 gün 
                                                                       içerisinde başlanılacak ve 30 gün içerisinde
                                                                       teslim edilecek
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                            : Öbektaş Belediye Başkanlığı
b) Tarihi ve saati                                             : 26.09.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.J.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Öbektaş Belediye Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar (»bektaş Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
İLAN OLUNUR BASIM 84 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı