Haber Detayı
15 Ekim 2017 - Pazar 19:47 Bu haber 1825 kez okundu
 
RESMİ İLAN
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi             :  7 
Sınır Değer           : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar

Personele Dayalı  : Evet -12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası  
                               gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade 
                               etmektedir.

KALORİFER ATEŞLEYİCİSİ HİZMET ALIMI KELKİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM
 MÜDÜRLÜĞÜ-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Kalorifer Ateşleyicisi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleedilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ihale Kayıt Numarası                         : 2017/516505
1-İdarenin
a ) Adresi                                           : İNÖN Ü MAHALLES İ YEN İ HÜKÜMET
                                                           BİNAS I 2.KA T 29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası              : 4563171028-456317213 7
c) Elektronik Posta Adresi                 :kelkit29@meb.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-lhale konusu hizmetin
a ) Niteliği, türü ve miktarı                : 6 (altı ) Ay süreyl e SiSeki/) Kalorifer 
                                                         ateşleyici işçisi hizmeti alımı
                                                         Ayrıntılı bilgiye E KAP'ta yer alan ihale 
                                                         doküman ı içinde buluna n idari şartnameden 
                                                        ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                             : Kelkit İlce Milli Eğitim .Müdürlüğüne bağlı 
                                                         temel eğitim okulları
c) Süresi                                          : İşe başlama tarihi 15.11.2017, işin bitiş tarihi 
                                                        14.05.2018
3- ihalenin
a ) Yapılacağı yer                            : İnönü Mahallesi Hükümet Konağı Kat 2 
                                                         Kelkit/ Gümüşhane
b) Tarihi ve saati                             : 25.10.2017 - 14:30
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.2. Ekonomi k ve mali yeterliğe ilişkin belgele r ve bu belgelerin taşıması gereke n kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Tekni k yeterliğe ilişkin belgele r ve bu belgelerin taşıması gereke n kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kelkit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ekap adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kelkit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek şube müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
ihale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
İLAN OLUNUR BASIM 90 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı