Haber Detayı
25 Şubat 2018 - Pazar 19:19 Bu haber 4139 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi        : 14
Yasal Kapsam  : 13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 135.238,00 - 270.489,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında 

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR KELKİT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

12000 LT Kurşunsuz Benzin (95 OKTAN ) ve 19000 LT Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                                     : 2018/82116
1-İdarenin
a) Adresi                                              : BÜYÜK CAMİ MAHALLESİ BÜYÜK CAMİ SOK 5 29600 KELKİT GÜMÜŞHANE 
b) Telefon ve faks numarası                     :  4563171008-456317153 6 
c) Elektronik Posta Adresi                     : isa.ay@egm.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                     : 12000 LT Kurşunsuz Benzin (95 oktan ) 
                                                                         ve 19000 lt Motorin(diğer) 
                                                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
                                                                        dokümanı içinde bulunan idari şartname-
                                                                        den ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                              : Müdürlüğümüzce düzenlenmiş fiş
                                                                        karşılığında YÜKLENİCİ firmaya ait 
                                                                        istasyonda teslim edilecektir.
 c) Teslim tarihi                                              : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 
                                                                        gün sonra başlanılacaktır.
                                                                       17/03/2018 tarihin e kadardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                 : Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro 
                                                                        Amirliği 
b) Tarihi ve saati                                 : 08.03.2018 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli dağıtıcı ise: Akaryakıt ürünlerinin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olara kalınmış dağıtıcı lisansının aslını veya noter tasdikli suretini, istekli bir anadağıtım şirketinin ise 5015 savılı Petrol piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayilik Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte ana dağıtım şirketi ile yapmış olduğu sözleşmesini veya bir ana dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İİhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kelkit İlçe Malmüdürlüğüne şartname bedelinin ödendiğine dair alındı makbuzu karşılığında idareden (Kelkit) İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği) temin edilebilir, adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İLAN OLUNUR BASIM 17

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı