Haber Detayı
06 Mayıs 2018 - Pazar 15:40 Bu haber 5157 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi       : 21
Yasal Kapsam : 13 b/3
İlan Süresi için Yaklaşık Maliyet : 3. adım 270.489,00 - 2.066.004,00
Ortak Alım   : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında 

HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR DEVLET HASTANESİ KELKİT

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

HIRDAVAT MALZEME ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                                 : 2018/211952
1-İdarenin
a) Adresi                                              : Atatürk Caddesi Onyedişubat Bulvarı 
                                                                       No: 104 29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası                     : 4563171029 - 4563171572
c) Elektronik Posta Adresi                     : kdh29600@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                    :HIRDAVAT MALZEME ALIMI 205 KALEM 
                                                                       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokü
                                                                       manı içinde bulunan idari şartnameden
                                                                       ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                              : KELKİT DEVLET HASTANESİ AMBAR  
                                                                        DEPOSU
c) Teslim tarihi                                              : Sözleşme imzalanmasından sonra idarenin  
                                                                        talebi ile fax e mail yolu ile en geç on gün 
                                                                        içerisinde teslim edilecektir. siparişler
                                                                        peyder pey yapılabilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                 : KELKİT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA  
                                                                       BİRİMİ
b) Tarihi ve saati                                : 28.05.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KELKİT DEVLET HASTANESİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KELKİT DEVLET HASTANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İLAN OLUNUR BASIM 38
Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı