Haber Detayı
06 Mayıs 2018 - Pazar 15:42 Bu haber 5824 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
tlan Süresi       : 7
Yasal Kapsam : 13 b/I
İlan Süresi için Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 135.238,00
Ortak Alım   : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katma eşit veya bu değerin altında 

CERRAHİ ALETLER DEVLET HASTANESİ KELKİT SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

CERRAHİ ALETLER alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ihale Kayıt Numarası                                      : 2018/219482
1-İdarenin
a) Adresi                                                         : Atatürk Caddesi Onyedişubat Bulvarı No: 104 29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası                           : 4563171029 - 4563171572
c) Elektronik Posta Adresi                              : kdh29600@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                               : 8 KISIM CERRAHİ ALET
                                                                        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale 
                                                                       dokümanı içinde bulunan idari şartname
                                                                       den ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                                 : KELKİT DEVLET HASTANESİ CERRAHİ 
                                                                        ALET DEPOSU
c) Teslim tarihi                                               : İhale konusu malzemelerin tamamı 
                                                                        sözleşme imzalanmasından itibaren has            
                                                                       tanenin siparişine müteakip tanı ve kulla-
                                                                       nıma hazır vaziyette teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                           : KELKİT DEVLET HASTANESİ TOPLAN-
                                                                       TI SALONU
b) Tarihi ve saati                                            :15.05.2018- 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir, isteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki
belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d)Tıbbı Cihaz üreticisi OEM (Orig inal Equipnıent Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi ) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini
kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e)Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya
isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İmalatçısı Olmadığı Durumlarda, ana flrma veya bayi firma olduğunu belirtmek amacı ile ihale dokümanı kapsamında verilen T.C. İlaç ve Tıbbi
Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (T.İ.T.U.B.B.) Bilgi Formunun ana firma tanımlayıcı 110 ve bayi fıruıa tanımlayıcı no sütunlarını eksiksiz ve doğru
şekilde dolduracaktır. Teklif edilen ürünün ihale tarihi itibari ile ana firması veya bayi firması olmadığının anlaşılması durumunda ilgili
kısım/kısımlar İçin teklifi geçersiz kabul edilecektir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
SATİŞ SONRASI EN AZ 12 AY CİHAZLARA GARANTİ VERİLECEĞİNE DAİR TAAHHÜTNAME EKLENECEKTİR. GARANTİ KAPSAMI TAAHHÜTNAMEDE BELİRTİLECEKTİR. 12 AY SÜREYLE HEM TAMİR HEMDE BİR KEZ BAKIM ONARIM YAPILMASI TAAHHÜTNAMEDE BELİRTİLMELİDİR.
4.3.3. 
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) İstekliler teklif etmiş oldukları ihale konusu ürünler: “Tıbbi Cihaz YönetmeUği,Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği. Vücut
Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği “ göre Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası na (T.İ.T.U.B.B.) kayıtlı
olmalı ve Sağlık Bakanlığınca Onaylı Olmalıdır. İstekliler bu hususla ilgili thale Dokümanı kapsamında verilen T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankası (T.İ.T.U.B.B.) Bilgi Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurup yetkili kişi/kişilerce kaşeleyip imzalı bir şekilde teklif zarflarında sunmaları zorunludur. İhale Komisyonca http://ubb.iegin.gov.tr internet sitesinden yapılan sorgulama sonucunda “Sağlık Bakanlığınca Onaylı Olmadığı Anlaşılan ürünler ile, ilgili evrakın hatalı veya eksik doldurulduğu tespit edilen kısımlara ait teklifi geçersiz kabul edilecektir.
Ancak teklif edilen ihale konusu ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmaması durumunda : T.İ.T.U.B.B. kayıt belgesi aranmayacak olup: bu husus için üreticinin veya ithalatçının Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair sınıfının gerektirdiği belgeler ve beyanı esas alınacaktır. İhale komisyonu bu hususla ilgili tereddüde düşmesi halinde; teklif edilen ürünlere ait bilgileri ve uygunluğunu Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden ayrıca teyit ettirebilecektir. Yukarıda Belirtilen hususlarla ilgili ihale dokümanı kapsamında verilen T.İ.T.U.B.B. BİLGİ FORMU’nun doldurulması yeterli olup; istekliler aynca http://ubb.iegm.gov.tr vveb sitesinden alınan internet çıktılarını teklif zarflarında sunmayacaklardır.Cerrahi Aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 Normlarında belirtilen HRC Rockvvell standarlarına göre sertlik derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke tasdiklerini taşıyan belgesi (Apostil belgesi)
ve belirtilen belgenin noterlikçe tasdikli Türkçe tercümesi teklif dosyası içerisinde sunulmalıdır.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler(teklif edilecek tüm cihazlar) için(; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıt olmak zorundadır. İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cilıaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. İstekli, bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.
a)Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle “SAĞLİK BAKANLIĞI” tarafından onaylı ve UBB’de “SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR” ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz UlusalBilgi Bankasında (UBB) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
 b) İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait TİTUBB kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- İstekliler;.Teknik şartnameye uygunluğu belirtir tahhütııame vermek zorundadırlar, imalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı
paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin belirtilmesi zorunludur.
-İstekliler, ihale komisyonunun talep etmesi halinde teklif edilecekleri ürünlerin numunelerini getireceklerdir. Katolog kodu verilmemiş ürünlerin
numunelerinin getirilmesi zorunludur.
-Teklif edilen ürünlere ait katolog broşür veya resim her kısımdan en az bir taııe ürünü gösterecek şekilde dosyaya konulmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KELKİT DEVLET HASTANESİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KELKİT DEVLET HASTANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, thale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi
miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: .
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLAN OLUNUR BASIM 39

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı