Haber Detayı
24 Haziran 2018 - Pazar 23:49 Bu haber 7950 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

GÜMÜŞHANE KELKİT ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI ELEKTRİK 
TESİSATININ KOMPLE YENİLENMESİ İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI ERZURUM MİLLİ 
SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

GÜMÜŞHANE KELKİT ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATININ KOMPLE YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası                     : 2018/291126
1-İdarenin
a) Adresi                                 : MSB ERZURUM İNSAAT EMLAK BÖLGE 
                                                           BASKANLIĞI SUBAY ORDUEVI YANI 25100 
                                                           YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası        : 4422353271 - 4422350013
c) Elektronik Posta Adresi        : tesuperzurum@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : “GÜMÜŞHANE KELKİT ASKERLİK ŞUBESİ
                                                            BAŞKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATININ KOMPLE  
                                                            YENİLENMESİ” işi kapsamında; uygulama 
                                                            projesinde belirtildiği şekilde aydınlatma ve priz, 
                                                            kuvvet, data, telefon, TV anten, PVC kanal, çevre 
                                                            aydınlatma tesisatı 
                                                            Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
                                                            içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                     : Kelkit / GÜMÜŞHANE
c) İşe başlama tarihi                     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün 
                                                            içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                 : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                     : MSB İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı (Orduevi 
                                                            Yanı) Yakutiye/Erzurum
b) Tarihi ve saati                     : 09.07.2018 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
D-IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik ya da Elektrik Elektronik Mühendisliği Diploması
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB Erzurum İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı (Orduevi Yanı) Yakutiye/Erzurum adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.İLAN OLUNUR BASIM 52
Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı