Haber Detayı
24 Haziran 2018 - Pazar 23:53 Bu haber 13308 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

TIBBI MALZEME SATIN ALINACAKTIR DEVLET HASTANESİ -KELKİT
 SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 

TIBBİ MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                      : 2018/267162
1-İdarenin
a) Adresi                                                         : Atatürk Caddesi Onyedişubat Bulvarı 
                                                                        No: 104 29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası                           : 4563171029-4563171572
c) Elektronik Posta Adresi                              : kdh29600@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                              : 95 KALEM TIBBI MALZEME ALIMI
                                                                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
                                                                       dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
                                                                       ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                                            : Kelkit Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Depo. 
                                                                       Biyomedikal Tüketim ve Dayanaklı Taşınır 
                                                                       Depo ve Ayniyat Depo Şiran Devlet 
                                                                       Hastanesi Tıbbi Sarf Depo                                                
c) Teslim tarihi                                              : İlgili deponun siparişinden itibaren 10 gün 
       içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                          : Kelkit Devlet Hastanesi İdari Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati                                           : 17.07.2018- 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler,teklif verdikleri kalemler ile ilgili olarak, kendilerinin veya üretici/ithalatçı firmaların bayisi ise bayisi olduğu tüzel kişiliğin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası " 'mı kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi (Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan kalemler için Yetkili makamlar tarafından onaylı Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı olduğunu gösterir belge) teklifleri kapsamımda sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teklif verilen kalemler, teknik şartnamelerinde belirtilen ulusal veya uluslararası standartlara yönelik düzenlemelere uygun olacaktır.
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler ihale tarihi itibariyle, firmalarının ve teklif etmiş oldukları ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu, üretici veya ithalatçı bir firmanın bayisi olarak teklif vermeleri halinde: teklif etmiş oldukları ürünün TİTUBB kaydı ile birlikte bu ürünü n üreticisinin veya ithalatçısının TİTUBB' ııa kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici veya ithalatçının bayisi olduklarını. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz/ ulusal Bilgi Bankası'na ait internet sayfasından alacakları çıktıları ihale teklif dosyasında sunmak suretiyle belgelendirecekler ve aynı zamand a isteklilerin, İlıale Dokümanı kapsamında verilen T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (T.İ.T.U.B.B.) Bilgi Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurup yetkili kişi/kişilerce kaşclevip imzalı bir şekilde tekliflleri ile beraber sunmaları zorunludur Ancak, teklif edilen ürünün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında
kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında olup olmadığına ilgili Yönetmelik gereği üretici/ithalatçı firmalar karar verebileceğinden bu yönetmelikler kapsamında olmayan ürünlerin teklif edilmesi durumund a üretici/ithalatçı firmanın TİTUBB kaydı ile üretici/ithalatçı firmanın ürünün bu yönetmelikler kapsamında olmadığına dair yazılı beyanı teklif ekinde ihale dosyasında sunulacaktır. Yapılacak sorgulamalar sonucunda,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'ııa kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığı tespit edilen ürünler ile, T.İ.T.U.B.B. Bilgi Formunu n hatalı veya eksik doldurulması halinde eksik ve/veya hatalı kısımlara ilişkin teklifler geçersiz
sayılacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
Lüzum halinde ekonomik açıdan en avantajlı olan tekliflerden komisyon karar aşamasında en az bir numune (Teknik şartnamede birden fazla numune istenmiş ise teknik şartname dikkate alınacaktır) istenebilecektir. Teklif edilen ürünlere ait numuneler orijinal ambalajında , her numunenin üzerinde firma ismi ve kalem sıra no’su yazılı olarak verilecektir. Teklif verilen kalemlere ait numuneler teslim tutanağı ile birlikte teslim edilecektir.
İstekliler, sundukları numuneler için ücret talep etmeyecektir. Teklif edilecek ürünlerin yapılacak değerlendirmesinde teknik şartnameye uyum sağlayıp sağlamadığı ihale konusu işin uzmanlarınca kontrol edilecek, teknik şartnameye uygun olmayan malzemeler ve numunesi verilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tıbbi sarf malzeme satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kelkit Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kelkit Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri Uıtarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İLANEN DURULUR BASIM 54

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı