Haber Detayı
01 Temmuz 2018 - Pazar 17:32 Bu haber 16840 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

İLAN KELKİT MALMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK SERVİSİNDEN

 

1-Gümüşhane İli. Kelkit İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi hudutları içerisinde bulunan Hazineye ait aşağıda tapu ve ihale bilgileri yazılı 1 adet taşınmaz malın satış ihalesi kendi hizasında belirtilmekte olan tarih ve saatte 2886 Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.
2-İhaleler Kelkit Malmüdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Malmüdürü makam odasında yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
-Geçici teminatı Kelkit Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları: (Geçici teminat olarak kabul edilen değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte), 3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler , 4)Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
-Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
-Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
-Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği Temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
4-İhale ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kelkit Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr. adresinden görülebilir.İLAN OLUNUR BASIM 58

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
İli/İlçesi                     MAHALLESİ/           CİNSİ        ADA    PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ    HAZİNE      İMAR            FİİLİ            TAHMİNİ            GEÇİCİ             İHALE            İHALE 

                                      KÖYÜ                                                                    ( m2)             HİSSESİ   DURUMU    DURUMU      BEDELİ (TL)   TEMİNAT (TL)       TARİHİ           SAATİ        

Gümüşhane / Kelkit        Cumhuriyet Mah.                  Ham Toprak   463       16            35,47                Tam       Konut Alanı      Boştur         23.100.00           6.930.00          13/07/2018      10:00

 

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı