Haber Detayı
23 Eylül 2018 - Pazar 21:26 Bu haber 8781 kez okundu
 
RESMİ İLAN
İHALE İLANI KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

İHALE İLANI 
KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Mülkiyeti Kelkit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, Kelkit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde, Ada 35 Parsel 53 nolu taşınmaz üzerinde yapılı ve kurulu bulunan Belediye Terminal Binasının Zemin katta aşağıda Sıra numarası, Yüzölçümü, Cinsi, Muhammen bedeli, Geçici teminatı, İhale tarih ve saati yazılı Bay-Bayan Tuvalet (WC)’si mevcut durumu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca açık teklif artırma usulüyle projesindeki amacına uygun olarak kullanılmak ve işletilmek üzere 5 (Beş) yıl süreli olarak kiraya verilecektir.
2-İhale Kelkit Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Sıra No:           Yüzölçümü m2.:                Cinsi :                     1.Yıllık Kira Muhammen Bedeli:            Geçici Teminatı:             İhale Tarih ve Saati:
13-                            46.m2                   Tuvalet(WC)                                   5.060,00.-TL                           760,00.-TL                12/10/2018-14.00
3-İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
a)Nüfus Müdürlüğünden alınmış Onaylı Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi. b)Nüfus cüzdanı fotokopisi veya onaylı nüfus cüzdanı örneği.
c) SSK, Bağ-Kur ve Vergi Dairesine borçlu olmadıklarına dair belge.
d) Geçici teminatın ihaleden önce ilgili bankaya (Belediye hesabına) yatırdığına dair belge (Makbuz).
e) Katılımcının tüzel kişi olması halinde, siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihale yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve noter onaylı şirketi temsile yetki belgesi.
f) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan kişilerin her birinin yukarıda belirtilen belgeleri.
g) Noter tasdikli imza sirküsü.
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi, ortakların noter tasdikli imza sirküleri.
i) Gerçek kişilerin ilgilisine göre kayıtlı oldukları Oda Belgesi(Varsa getirmesi). j)İhale dokümanı satın alındı makbuzu.
k) İhaleye şirket veya kooperatif olarak katılım halinde şirketi veya kooperatifi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi veya kurullarından alınmış yetki kararı ile noter tasdikli imzasirküleri.
l) İhaleye vekaleten katılıyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü.
m) Adli Sicil Sabıka Kaydı.
4-İhaleye ait Şartname (İhale Dokümanı) 100,00.-TL bedelle Kelkit Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.
5-İhale Komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-İhale iştirakçileri bizzat kendileri yada kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilir.
7-Posta ile yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İLAN OLUNUR BASIM 72
Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı