Haber Detayı
14 Ocak 2019 - Pazartesi 08:49 Bu haber 4252 kez okundu
 
RESMİ İLAN
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 21

Yasal Kapsam : 13b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3.adım 270.489,00 – 2.066.004,00

Ortak Alım : Hayır

Sınır Değer : Yaklaşık maliyet  

 

 

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

GÜMÜŞHANE KELKİT İLÇE ÖZEL İDARESİ

MOTORİN 10 – 95 OKTAN KURŞUNSUZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/11895

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İnönü Mahallesi Kelkit Kaymakamlığı-Hükümet Konağı KELKİT/GÜMÜŞHANE

b) Telefon ve faks numarası

:

4563171056 - 4563171056

c) Elektronik Posta Adresi

:

Ozel_Idare_1056@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

123.000 LİTRE MOTORİN 10 – 750 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

TESLİM YERİ KARTLI TAŞIT TANIMALI POMPA TESLİMİ VE İHTİYACA GÖRE ÖZEL  İDARE BAKIM EVİ ŞANTİYESİ

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün içinde başlanılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

12.02.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 

 1. İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme kurumu tarafından verilmiş bir iş bitim tarihine kadar  geçerliliği olan  teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge;
 2.  
 3. 3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesi;
 4. İsteklinin bağlı bulunduğu yetkili kurumlarından alınmış olan iş yeri açma ve çalışma belgesi;
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel Kişi Tarafından iş deneyiminin göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye odalar ve borsalar birliği veya serbest muhasebeci,yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge , standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. iş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 

Bu ihalede Benzer İş Olarak Petrol Ve Akaryakıt Ürünleri Satışı işi Kabul Edilir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı KELKİT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ SERVİSİ  adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ/HÜKÜMET KONAĞI (İNÖNÜ MAH.) KELKİT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı