Haber Detayı
24 Şubat 2019 - Pazar 19:38 Bu haber 1934 kez okundu
 
RESMİ İLAN
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi     : 14 
Yasıl Kapsam  : 13 b/2
İlan Süresi için Yaklaşık Maliyet : 2.adım 180.732,00 - 361.481,00
Ortak Alım    : Hayır
Sınır Değer  : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında 
E-İhale         : Hayır 
SARF VE BİYOMEDİKAL MALZEME SATIN ALINACAKTIR DEVLET HASTANESİ - KELKİT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
SARF ve BİYOMEDİKAL MALZEME ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                                 : 2019/87465
1-İdarenin
a) Adresi                                              : Atatürk Caddesi Onyedi Şubat Bulvarı 
                                                                        No:104 29600 KELKİT /GÜMÜŞHANE 
b) Telefon ve faks numarası                     :456 3171029 - 456 317 1572
c) Elektronik Posta Adresi                     : kdh29600@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi varsa
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı                    : 93 KALEM SARF ve BİYOMEDİKAL
                                                                        MALZEME
                                                                       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
                                                                       dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                                                         
                                                                       ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri                                             : Kelkit Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Depo ve 
                                                                       Biyomedikal Depo
c) Teslim Tarihi                                              : İlgili Depounun siparişinden itibaren 10 gün 
                                                                      içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                : Kelkit Devlet Hastanesi İdari Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati                                : 14.03.2019 - 13:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare Tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler ihale tarihi itibariyle, firmalarının ve teklif etmiş oldukları ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu, üretici veya ithalatçı bir firmanın bayisi olarak teklif vermeleri halinde; teklif etmiş oldukları ürünün TİTUBB kaydı ile birlikte bu ürünün üreticisinin veya ithalatçısının TİTUBB’ na kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici veya ithalatçının bayisi olduklarını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ na ait internet sayfasından alacakları çıktıları ihale teklif dosyasında sunmak suretiyle belgelendirecekler ve aynı zamanda isteklilerin, İhale Dokümanı kapsamında verilen T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (T.İ.T.U.B.B.) Bilgi Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurup yetkili kişi/kişilerce kaşeleyip imzalı bir şekilde tekliflleri ile beraber sunmaları zorunludur Ancak, teklif edilen ürünün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında olup olmadığına ilgili Yönetmelik gereği üretici/ithalatçı firmalar karar verebileceğinden bu yönetmelikler kapsamında olmayan ürünlerin teklif edilmesi durumunda üretici/ithalatçı firmanın TİTUBB kaydı ile üretici/ithalatçı firmanın ürünün bu yönetmelikler kapsamında olmadığına dair yazılı beyanı teklif ekinde ihale dosyasında sunulacaktır. Yapılacak sorgulamalar sonucunda,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı ve Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olmadığı tespit edilen ürünler ile, T.İ.T.U.B.B. Bilgi Formunun hatalı veya eksik doldurulması halinde eksik ve/veya hatalı kısımlara ilişkin teklifler geçersiz sayılacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Luzüm halinde ekonomik açıdan en avantajlı olan tekliflerden komisyon karar aşamasında en azbir numune (Teknik şartnamede birden fazla numune istenmiş ise teknik şartname dikkate alınacaktır) istenebilecektir.Teklif edilen ürünlere ait numuneler orijinal ambalajında, her numunenin üzerinde firma ismi ve kalem sıra no’ su yazılı olarak verilecektir. Teklif verilen kalemlere ait numuneler teslim tutanağı ile birlikteteslim edilecektir.
İstekliler sundukları numuneler için ücret talep etmeyecektir.Teklif edilecek ürünlerin yapılacak değerlendirmesinde teknik şartnameye uyum sağlayıp sağlamadığı ihale konusu işin uzmanlarınca kontrol edilecek, teknik şartnameye uygun olmayan malzemeler ve
numunesi verilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklif edilecek her bir kalemi için firma teknikşartnameye uyduğuna dair taahvütte bulunacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kelkit Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kelkit Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İlan Olunur Basım 6
Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı