Haber Detayı
02 Haziran 2019 - Pazar 18:47 Bu haber 1537 kez okundu
 
RESMİ İLAN
2019 YILI KÖMÜR NAKLİYESİ VE DAĞITIMI GÜMÜŞHANE KELKİT SOSYAL
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

2019 YILI KÖMÜR NAKLİYESİ VE DAĞITIMI GÜMÜŞHANE KELKİT SOSYAL 
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
2019 Yılı Kömür Nakliyesi ve Dağıtımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                    : 2019/266564
1-İdarenin
a) Adresi                                 : İNÖNÜ MAHALLESI HÜKÜMET KONAGI KAT:2 
                                                            29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası        : 4563171994 - 4563172954
c) Elektronik Posta Adresi        : kelkitsydv@kelkit.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet  adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı                   : 2.046 Ton Kömürün Erzincan'dan Kelkit İlçesine  
                                                            Yükleme, Boşaltma ve İstiflenmesi Dahil Nakliyesi 
                                                            İle 1.536 Ton Kömürün İlçeye Bağlı Belde ve 
                                                            Köylerine Yükleme, Boşaltma, İstifleme ve Dağıtımı   
                                                            Dahil Nakliye Edilmesi
                                                            Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı  
                                                            içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                                : Erzincan İli Tren İstasyonu, Kelkit İlçe Merkezi,   
                                                             İlçeye Bağlı Belde ve Köyler
c) Süresi                                   : İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                      : Kelkit Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat: 2 
                                                             Kelkit/Gümüşhane
b) Tarihi ve saati                      : 18.06.2019 - 14:30 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Karayolu İle Yapılan Her Türlü Malzeme Nakliyat İşi, Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kelkit İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kelkit İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. İLAN OLUNUR BASIM 31
Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı