Haber Detayı
17 Haziran 2019 - Pazartesi 07:38 Bu haber 2210 kez okundu
 
RESMİ İLAN
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 14
Yasal Kapsam : 13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :2. adım 361,481,00 - 3.012.502,00
Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ,.. - 6.074.253,70

İş Deneyimi İçin lhklaşık Maliyet : 1. adım... - 121.48-5.074,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer: İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar
E-İhale : Hayır

TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KELKİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ 
EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kelkit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 3 Okulun Doğalgaz dönüşüm yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/279600
1-İdarenin
a) Adresi                                 : İNÖNÜ MAHALLESI KELKİT KAYMAKAMLIK 
                                                           BİNASI 2.KAT 29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası        : 4563171028 - 4563172137
c) Elektronik Posta Adresi        : kelkit29@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : Kelkit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 3 Okulda 
                                                            Doğalgaz dönüşümü işi
                                                            Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
                                                            içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                     : Kelkit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullar
c) İşe başlama tarihi                     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün 
                                                            içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                  :Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                     : Kelkit Kaymakamlık binası 2. kat Yunus Emre
                                                            Mahallesi Kelkit/Gümüşhane
b) Tarihi ve saati                     : 02.07.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde benzer iş gurupları tebliğinde yer alan C / II veya C / IV  grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir .
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kelkit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.İLAN OLUNUR BASIM 34

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı