Haber Detayı
23 Haziran 2019 - Pazar 20:53 Bu haber 2670 kez okundu
 
RESMİ İLAN
KELKİT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

İLAN 
KELKİT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
1-Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi Günbatar,Bindal,Çamur ve Sadak köyleri hudutları içerisinde bulunan Hazineye ait aşağıda tapu ve ihale bilgileri yazılı 5 adet taşınmaz malın satışı, ihaleleri ile Obalar Köyü hudutları içerisinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bilgileri yazılı 1 adet taşınmaz malın kiralama ihaleleri kendi hizasında belirtilmekte olan tarih ve saatte 2886 Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacaktır.
2-İhaleler Kelkit Milli Emlak Şefliğinde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Şefliğinden yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
-Geçici teminatı Ziraat Bankası Kelkit Şubesi- Kelkit Malmüdürlüğü tahsilat hesabı olan TR59 0001 0002 5000 0010 0054 52 nolu hesaba yatırmaları ; (Geçici teminat olarak kabul edilen değerler:1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte), 3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler , 4)Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
-Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
-Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
-Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği Temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
4-İhale ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kelkit Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.
5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyon ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.iLAN OLUNUR BASIM 35

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR    

             İli/İlçesi             MAHALLESİ/       CİNSİ         ADA   PARSEL   YÜZÖLÇÜMÜ      HAZİNE     İMAR            FİİLİ                                      TAHMİNİ        GEÇİCİ            İHALE          İHALE     İHALE
                                          KÖYÜ                                                                     m2              HİSSESİ  DURUMU   DURUMU                                 BEDELİ(TL)  TEMİNAT(TL)    TARİHİ          SAATİ    USULÜ                                                                     
   Gümüşhane/Kelkit  Günbatur Köyü    Ham Toprak    283         1            2.633.03              Tam         İmarsız        Boş                                         39.500,00       11.850,00      12/07/2019     10:20 
   Gümüşhane/Kelkit     Bindal Köyü          Tarla           106          4             489,06               Tam          İmarsız       Boş                                          12.226,50        3.667,95      12/07/2019     10:45  
   Gümüşhane/Kelkit   Günbatur Köyü   Ham Toprak   281         17            111,38                Tam          İmarsız       Boş                                              1.700,00          510,00        12/07/2019      11:10 
   Gümüşhane/Kelkit   Çamur Köyü            Oda              -           41             29,63               Tam           İmarsız   Gübre Dökme                                    600,00            180,00         12/07/2019     11:25
   Gümüşhane/Kelkit     Sadak Köyü           Arsa          343          4              220.98               Tam        Konut alanı     bahçe ve Gübre dökme              9.450,00        2.835,00       12/07/2019     14:00

 

KİRALAMA YAPILACAK TAŞINMAZLAR    

             İli/İlçesi             MAHALLESİ/       CİNSİ         ADA   PARSEL   YÜZÖLÇÜMÜ      HAZİNE     İMAR            FİİLİ           TAHMİNİ        GEÇİCİ            İHALE          İHALE     İHALE
                                          KÖYÜ                                                                     m2              HİSSESİ  DURUMU   DURUMU    BEDELİ(TL)  TEMİNAT(TL)    TARİHİ          SAATİ    USULÜ                                                            Gümüşhane/Kelkit     Obalar Köyü          Arazi        DHTA     DHTA            36,00               Tam         İmarsız     Baz İstasyonu direği ve müştemilatı     10.800,00        3.240,00      12/07/2019     13:30 
           


   

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı