Haber Detayı
30 Haziran 2019 - Pazar 14:35 Bu haber 3301 kez okundu
 
RESMİ İLAN
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale dokümanlna EKAP iizerinden doğnıdan erişilmesinden dolayı -5 gün süre indirimi)
Yasal Kapsam : 13/a
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4. adım 1.656.600,00 -,..
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ya da üstünde
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı : Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.
E-İhale : Hayır

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR KELKİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM
 MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Taşıma Merkezi Okullara Öğrenci Taşıma işi Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası                    : 2019/291246
1-İdarenin
a) Adresi                                 : YUNUS EMRE MAHALLESI YENİ HÜKÜMET
                                                           BİNASI 2.KAT 29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası        : 4563171028 - 4563172137
c) Elektronik Posta Adresi        : kelkit29@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : Taşıma Yoluyla eğitime erişim kapsamında 
                                                            9 taşıma merkezi okula 53 araçla 180 iş günü 
                                                            öğrenci taşıma  hizmet alımıdır.                                                             
                                                            Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
                                                            içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                     : Kelkit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Taşıma 
                                                            Merkezi Okullar
c) Süresi                                            : İşe başlama tarihi 09.09.2019 , işin bitiş tarihi 
                                                            19.06.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                     : Yunus Emre Mahallesi Kelkit Kaymakamlık binası 
                                                            2.Kat Kaymakamlık Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati                     : 25.07.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Tek Sözleşmeye dayalı,Kamu veya Özel yapılarak tamamlanan her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir .
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kelkit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini,birim fiyat üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam  bedel üzerinden birim fiyat  sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar
Teklifi sınır değerin altında  kalan isteklilerden, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenecektir. İLAN OLUNUR BASIM 43

 

 

 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı