Haber Detayı
01 Eylül 2019 - Pazar 14:44 Bu haber 2715 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

İHALE İLANI KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde,Açık Pazar Yeri Dere Yatağı kenarında mevcut,Mülkiyeti Kelkit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, Ada 1 Parsel 60 ve 62 üzerinde yapılı ve kurulu bulunan,Kelkit Belediyesi Sosyal Hizmet Binası’nın yaklaşık 560.m2 yüzölçümü 2 inci katın tamamı  2886 sayılı Devlet İhale Kanu’nun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif artırma usulüyle 3 (Üç) yıl süreli olarak kiraya verilecektir.
2-Kiraya verilecek taşınmazın bir yıllık kira muhammen bedeli 18.000,00.-TL olup,geçici teminatı 1.620,00.-TL dir.
3-İhale 10/09/2019 Salı günü Saat 14:00’de Kelkit Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4-İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
a) Nüfus Müdürlüğünden alınmış Oanylı Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi.
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya onaylı nüfus cüzdanı örneği.
c) Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli İmza Sirküsü.
d) Geçici teminatın Kelkit Belediyesi adına yatırıldığına dair makbuzu veya tutarı kadar geçici teminat mektubu.
e)İhaleye şirket veya kooperatif olarak katılım halinde şirketi veya kooperatifi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi veya kurullarından alınmış yetki kararı ile noter onaylı imza sirküleri.
f)İhaleye vekaleten katılıyor ise Noter Tasdikli vekaletname ve imza sirküsü.
g)İhale Dökümanının alındığına dair makbuzu.
5-İhale ile ilgili idari şartname ve ihale dokümanı her gün mesai saatleri dahilinde Kelkit Belediyesi Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 100.00.-TL (Yüz) Türk Lirası ücret mukabilinde temin edilebilir.İhaleye gireceklerin ihale dokümanın satın almaları ve makbuzunu ihale başvuru dosyasına ekleyerek ihale komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur.
6-Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan mevcut taşınmazın ihalesine,Belediyeye vadesi ve süresi geçmiş kira ve vergi borcu olanlar katılamaz.
7-Posta ile yapılacak başvurular ve noksan belgeyle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacaktır. İlan Olunur Basım 59           

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı