Haber Detayı
17 Kasım 2019 - Pazar 16:42 Bu haber 2683 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 14
Yasal Kapsam : 13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :2. adım 180.732,00 - 361.481,00
Ortak Alım :Hayır
Sınır Değer:Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-ihale : Hayır

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN VE 2000 LİTRE 95 OKTAN  KURŞUNSUZ BENZİN alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                        : 2019/589241
1 -İdarenin
a)Adresi                                             : MERKEZ MAHALLESİ HOCA AHMET YESEVİ 
                                                            CADDESİ 58  29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b)Telefon ve faks numarası               : 4563576300 - 4563576327
c)Elektronik Posta Adresi                  : sogutlubel29@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 internet adresi  (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                  : 50000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN VE 2000 
                                                            LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
                                                            Avrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı 
                                                            içinde bulunan idari şartnaıneden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                      : Akaryakıt İstasyonunda araçlara ponpa teslimi ve 
                                                             Belediyenıiz yakıt tankına tesliın
c)Teslim tarihi                                  : 01.01.2020- 31.12.2020 tari illeri arası
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer                     : Söğütlü Belediye Başkanlığı
b)Tarihi ve saati                                 : 11.12.2019-14:30
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)İstekli bir  Akaryakıt ve Dağıtırn Pazarlama  Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenlerne Kurumu tarafından verilmiş teklif  sahibinin Akaryakıt ve Dağıttın Pazarlanın Kuruluşu olduğunu gösteren belge. 
b)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlaına Kuruluşunun Bayisi ise teklif sahibinin  Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama  Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı Bayilik Sözleşnıesi.
c)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) İsteklinin bağlı bulunduğuilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açna ve izin  Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede bclirlcncn teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale komusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Söğütlü Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bcdclin 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama İstenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İLAN OLUNUR BASIM 72
 
Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı