Haber Detayı
01 Aralık 2019 - Pazar 16:23 Bu haber 2630 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 
İlan Süresi : 21
Yasal Kapsam : 13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3.Adım 361.481,00 - 2.716.007,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-ihale : Hayır

Yas

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR KELKİT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
AKAR YAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanıihunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaküdır:
İhale Kayıt Numarası                       : 2019/628773
1-İdarenin
a) Adresi                                           : Atatürk Mahallesi Hükümet Caddesi No:6 29600 . 
                                                           KELKİT/GÜMÜŞHANE
b)Telefon ve faks numarası       :4563171009 -4563171396
c) Elektronik Posta Adresi       : kelkitbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümamnm görülebileceğ : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                 : 200.000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN VE 8.000 
                                                           LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 
                                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı 
                                                           içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri                                     : Akaryakıt İstasyonunda araçlara pompa teslimi ve 
                                                           Belediye Akaryakıt Tankma
c) Teslim tarihi                                 : 01.01.2020 31.12.2020 tarihleri arası
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer                               : KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b)Tarihi ve saaü                                : 26.12.2019- 14:00
4.İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.13. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi, sözleşmesini,
b) Akaryakıt Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise, Bayi olduğuna dair alınmış İş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı veya bayilik
c)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini sunmak zorundadırlar.
4.12. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.13. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.104. Şekli ve içeriği İdri Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
43. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafindan mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanlann ihale dokümamm EKAP üzerinden e-imm kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktr.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLAN OLUNUR BASIM 76
Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı