Haber Detayı
12 Ocak 2020 - Pazar 14:08 Bu haber 1718 kez okundu
 
RESMİ İLAN
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 
İlan Süresi : 21
Yasal Kapsam : 13/b3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3.adım 361.481,00 - 2.761.007,00

Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında 
E-ihale : Hayır

LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR DEVLET HASTANESİ -KELKİT 

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                     :2019/617154
1-İdarenin
a) Adresi                                  : Atatürk Caddesi Onyedişubat Bulvarı 
                                                            No: 104 29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası        : 4563171029 - 4563171572
c) Elektronik Posta Adresi        : kdh29600@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 4 Kısım Laboratuvar malzemesi alımı. 1. ve
                                                            2. Kısım Kelkit Devlet Hastanesi 3. ve 4. Kısım 
                                                            Şiran Devlet Hastanesi
                                                            Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
                                                            içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                                  : 1-Kelkit Devlet Hastanesi Laboratuvar Birimi
                                                            2-Şiran Devlet Hastanesi Laboratuvar Birimi
c) Teslim tarihi                                  : İhale Konusu Malzemeler, Sözleşme İmzalan 
                                                            masından İtibaren Gümüşhane Devlet Hastanesinin 
                                                           Talebi Doğrultusunda Peyder Pey Olarak Teslim  
                                                           Edilecektir. Talebin Yüklenici Firmaya Faks veya 
                                                           E-Posta İle Bildiriminden İtibaren En Geç 10 (on) 
                                                           Gün İçerisinde Sipariş Edilen Malzemelerin Teslimatı 
                                                           Yapılacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                : Kelkit Devlet Hastanesi İdari Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati                                 : 31.01.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
KURULACAK CİHAZLARA SATIŞ SONRASI SERVİS BAKIM ONARIM YAPILACAĞINI GÖSTERİR TAAHHÜT VERİMELSİ GEREKMEKTEDİR.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi zorunludur. İsteklilerin, bu duruma dair belge veya belgeleri teklif dosyasında sunmaları zorunludur.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilecek mallara ilişkin numuneler istenilecek olup, numunelerin istenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.İsteklilerden teklif etmiş oldukları cihazlar ve ürünlere ilişkin ihale dosyasında sunacakları T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI (T.İ.T.U.B.B.) BİLGİ FORMUN ‘da yazılı olan malzeme bilgileri doğrultusunda, tekliflerin değerlendirme aşamasında, ilgili hekim veya sağlık personellerinin talebi halinde ihale komisyonu tarafından, numune değerlendirmesi yapılabilecektir. Numune gönderilmesi için isteklilere yeterli süre resmi yazı ile bildirilecek olup, belirtilen süre içerisinde numune göndermeyen isteklilerin teklifleri geçersiz teklif olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kelkit Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilwebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İlan Olunur Basım 2
Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı