Haber Detayı
08 Mart 2020 - Pazar 16:06 Bu haber 4084 kez okundu
 
RESMİ İLAN
PARKE VE BORDÜR SATIN ALINACAKTIR KELKiT BELEDİYESi FEN iŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

PARKE VE BORDÜR SATIN ALINACAKTIR KELKiT BELEDİYESi FEN iŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ

PARKE - BORDÜR alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin bilgiler asağıda yer almaktadir:
ihale Kayit Numarasi                             : 2020/130164
1-idarenin
a) Adresi                                     : Atatürk  Mahallesi   Hükümet Caddesi  No:6 29600                                                         
                                                                KELKIT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarasi           : 4563171009 - 4563171396
c) Elektronik Posta Adresi              : kelkitbelediyesi@hotmail.com
p) hale dökümanının görülebileceği       : https://ekap. kik. gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-ihale konusu maim
a) Niteliği, türü ve miktari           : Beton Yaya Kaldırım Bordürü: 7000 mt. Prefabrik 
                                                               Geçmeli Beton Parke: 25000 m2 
                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale döküman
                                                                içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.                                                          
b) Teslim yeri                                     : Kelkit Belediyesi Yol inşaatlan Sahası
c) Teslim tarihi                                     : 31.12.2020 tarihine kadar ihtiyaç duyulduğun 
                                                               da etap etap alinacaktir.
3- ihalenin
a) Yapilacağı yer                       : Kelkit Belediye Baskanlığı
b) Tarihi ve saati                       : 01.04.2020 - 14:00
4. ihaleye katılabilme sartları ye istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. lhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kisi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel kisiliğin ortaklari.Üyeleri veya kuruculari ile tüzel kişiliğin  yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici tenninat.
4.1.5  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel tarafindan iş deneyinmini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiligin yarisindan fazla hissesine sahip ortağına ait olmasi halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi veya yeminli mali Müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafindan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendigi tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ye bu belgelerin taşiması gereken kriterler:
İdare tarafindan ekonomik ve mail yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ye Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ye bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. iş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda belgeler:
Beton parke için TS 2824 EN 1338 belgesini, Beton Bordür icin: TS 436 EN 1340 belgesini Marka Tescil Belgesini Sunmak zorundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
4.4.1 Her Türlü Parke Bordür Satış işi Benzer iş  olarak kabul edilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajli teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.
7. İhale dökümaninin görülmesi:
7.1. İhale dokumani, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanini EKAP Ozerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kelkit Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebilecegi gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasitasiyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapilan istekliyle her bir mal kalemi miktari ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpimi sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktir. Bu ihalede, işin tamami için teklif verilecektir.
10. Istekliler teklif ettikleri bedelin 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin gecerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapilmayacaktir.
14.Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açiklama istenmeksizin ekonomik açidan en avantajli teklif üzerinde bırakilacaktır. İlan Olunur Basım 11
Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı